2.0.0 (beta1)

v1.9.3

1.9.2

1.9.0

1.8.2

1.8.0

1.7.0

1.6.0

1.5.2

1.5.1

1.5.0

1.4.0

1.3.2

1.3.0

1.2.0

1.1.0

1.0

0.9.6

0.9.4

0.9.1

0.9